Posts Tagged ‘ogrodowe szklarnie’

Rury o malej srednicy moga byc uszczelniane po dwie na górze

Monday, July 25th, 2016

Rury o małej średnicy mogą być uszczelniane po dwie na górze, a następnie opuszczone na dno. Na dno wykopu najlepiej jest opuszczać rury za pomocą haków. Układanie i łączenie rur musi być staranne, aby kierunek, spadek i poziom każdej rury były zgodne z zaprojektowanymi i aby była zapewniona szczelność styków. Ponieważ mogą zachodzić drobne różnice w wymiarach średnicy i grubości ścianek poszczególnych rur, przeto zniwelować należy nie wierzch rury, lecz jej spód. Do tego celu używa się łat oraz krzyży niwelacyjnych. Układanie rur rozpoczyna się od dolnej studzienki złazowej lub od wylotu, kierując kielichy ku górze. Bosy koniec rur okręca się dwa razy konopnym sznurem osmołowanym i wprowadza się do kielicha, a następnie ubija stalowym ubijakiem o odpowiednio dobranym kształcie. Po ubiciu sznura sprawdza się krzyżem niwelacyjnym położenie rury, przy czym dopuszczalne jest obniżanie, ci nie podnoszenie końca rury. Następnie dobija się sznur ponownie i uszczelnia się styk, zalewając zaprawą cementową lub asfaltem. [hasła pokrewne: ogrodowe szklarnie, basen ogrodowy, pompy lakiernicze ]

Osiadanie zasypki przyspiesza zalewanie gruntu woda

Friday, July 15th, 2016

Osiadanie zasypki przyśpiesza zalewanie gruntu wodą, co jednak można stosować jedynie w gruntach piaszczystych i żwirowatych, nigdy w gliniastych lub marglach. Jeżeli wykop biegnie ulicą, nawierzchnię należy ubożyć prowizorycznie na podsypce z tłucznia i żwiru, po czym po upływie co najmniej pół roku, gdy grunt osiądzie, można ułożyć nawierzchnię stałą, Na gruntach ornych lub łąkach i pastwiskach zasypki powyżej 0,6 m nie ubija się, lecz tworzy się niską grobelkę, która osiądzie po kilkunastu miesiącach. U suwanie deskowania musi być przeprowadzone z dużą ostrożnością, Najbezpieczniej jest zakładać pętlę z liny wokół jednego lub kilku bali i wyciągnąć je za pomocą wbitych w nie stalowych klamer. Rozbiórkę odeskowania prowadzić należy równolegle z zasypką. Przy układaniu przewodów pod wodą (w przypadku przekroczenia rzeki, zatoki stawu lub zbiornika) oraz przy budowie wylotu do odbiornika są poważne trudności techniczne, jak: uszczelnianie pod wodą wykonywane przez nurków i roboty przy użyciu sprężonego powietrza itp. Do przekroczenia koryta rzecznego kanał buduje się niekiedy w koronie lub podłożu jazu. Niewielkie rzeki można przekroczyć pod osłoną ścianek szczelnych, przepuszczając wodę korytem obiegowym. W wielu przypadkach wykonuje się rurociąg na pomoście lub pontonach pływających, a następnie ostrożnie opuszcza pod wodę. Przewody małe budowane są z rur stalowych; duże – z żelbetowych. Niekiedy przewód pod wodą jest ochraniany z wierzchu nasypem z kamieni lub obetonowany. [przypisy: ogrodowe szklarnie, panele fotowoltaiczne, basen ogrodowy ]