Posts Tagged ‘panele elewacyjne’

Pręt pomiarowy

Tuesday, July 12th, 2016

Pręt pomiarowy daje przybliżoną pośrednią ocenę temperatury wypalania. Prętem pomiarowym można kontrolować stopień wypalania czerepu. Przy użyciu termopary lub pirometru optycznego, jeśli nie ma się dużego doświadczenia, mogą zajść omyłki przy oznaczaniu stopnia wypalenia w przypadku lokalnego przegrzania lub niezbyt długiego oddziaływania wysokiej temperatury na cegłę. Skurcz natomiast powstaje tylko wtedy, kiedy proces wypalania został zakończony. Dlatego kontrola wypalania przy użyciu przyrządów pomiarowych i kontrola za pomocą pręta po- miarowego uzupełniają się wzajemnie. Szybkość posuwania się ognia określa wydajność pieca. Niezależnie od szybkości posuwania się ognia, jaką osiągnięto w danym piecu, prawidłowe utrzymanie procesu wypalania wymaga zachowania stałego stosunku długości poszczególnych stref. Dlatego w piecu, który prawidłowo pracuje, trzy wielkości powinny być zawsze jednakowe: 1) liczba metrów o jakie przesunął się ogień w ciągu doby, 2) liczba metrów kanału ogniowego, załadowanego w ciągu doby surówką, 3) długość kanału opróżnionego w ciągu doby z wypalanej cegły. Niedozwolony jest wyładunek cegły w ilości większej niż ją w tym samym czasie załadowano. Jeśli przestrzega się wszystkich wymagań dotyczących procesu wypalania, to proces ten będzie przebiegał według założonej dla pieca krzywej wypalania. Rozkład temperatur na wysokości pieca kręgowego bywa różny W zależności od warunków wypalania, ustawki i szybkości posuwania się ognia, najwyższa temperatura może być zarówno w górnej, jak i w dolnej części kanału. Pola temperaturowe są także nierównomierne w przekroju poprzecznym i wzdłuż kanału ogniowego. Bardziej równomierne temperatury w przekroju i wzdłuż pieca otrzymuje się przez zastosowanie przesypywania paliwa albo przez wprowadzanie paliwa do masy. Ale i w tym przypadku należy stosować środki zmierzające do wyrównania temperatur w całej masie cegły . [więcej w: panele elewacyjne, ogrodowe szklarnie, pompy lakiernicze ]

Reakcje zachodzące w wysokiej temperaturze

Tuesday, July 12th, 2016

Reakcje zachodzące w wysokiej temperaturze nie przebiegają natychmiast, dlatego cegły należy przez pewien czas przetrzymywać w granicznej temperaturze. Długotrwale wypalanie w niższej temperaturze (np. przy 900°C) może dać lepsze wyniki niż krótkotrwałe wypalanie w wyższej temperaturze (np. przy 950°C). Wskutek tego w strefie ogniowej powinna panować wysoka temperatura mniej więcej w połowie rządków. Prócz tego powinno się trzymać na powolnym studzeniu możliwie największą ilość komór. Dłuższe przetrzymywanie pieca W wysokich temperaturach sprzyja wyrównaniu temperatur na całym przekroju kanału. W bilansie pierwszym zużycie ciepła jest mniejsze niż w drugim, głównie dzięki mniejszym stratom ciepła uchodzącego z gazami spalinowymi. Forsowanie pieca wymagało zainstalowania drugiego wentylatora; podciśnienie w kanale pierwszym i w kanałach dymowych zwiększyło się i wskutek tego przez nieszczelności w piecu zasysane były większe ilości powietrza z zewnątrz. Duża ilość powietrza przedostawała się do kanału dymowego bezpośrednio z kanału ogniowego przez nieszczelności przy kanale odciągowym i przy prętach dzwonów dymowych. Wskazuje to na duże znaczenie dokładnej hermetyzacji pieca. Bilans ciepła sporządzony w wyniku badania cieplnego pieca umożliwia wyciągnięcie wniosków dotyczących jakości pracy pieca.
SRODKI ZMIERZAJĄCE DO ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA PALIWA (według danych cieplnego bilansu pieca) Ilość ciepła zużywanego na odparowanie wilgoci i rozkład CaC03 nie zależy od pracy pieca, lecz od własności surowca i jest dla danego gatunku gliny wielkością stałą. Wszystkie pozostałe pozycje zużycia ciepła mogą być zmniejszone przy prawidłowym obsługiwaniu pieca. Straty ciepła unoszonego z wypaloną cegłą są tym mniejsze, im dłużej cegła stygnie w piecu. Należy właściwie uregulować pracę kanału. ogniowego, odremontować kanały nad sklepieniem pieca, trzymać więcej komór- na studzeniu, a w żadnym przypadku nie otwierać czeluści zasypowych nad stygnącą cegłą. Ilość ciepła, zużywanego na odparowanie wody higroskopijnej, zależy od wilgotności surówki. Przy suszeniu naturalnym należy jak najbardziej wysuszyć surówkę. Przy suszeniu sztucznym trzeba mieć na względzie, że dosuszanie surówki w suszarni w celu uzyskania możliwie niskiej wilgotności jest pod względem cieplnym mniej ekonomiczne niż suszenie tejże surówki w piecu. Niecałkowite chemiczne spalanie paliwa w piecach kręgowych następuje głównie wskutek przedwczesnego zasypywania łatwo zapalnego paliwa na ciemne rządki, co pociąga za sobą sublimację lotnych substancji uchodzących razem z gazami spalinowymi. Przedwczesne zasypywanie paliwa stwarza warunki podobne do wypalania na przesypkę, przyspiesza posuwanie się ognia, lecz prowadzi do strat ciepła. Dlatego należy go unikać. Niecałkowite spalanie mechaniczne następuje wskutek stosowania ustawki stosów ogniowych pod czeluściami zasypowymi nie odpowiadającej gatunkowi paliwa. W ostatecznym efekcie duża ilość paliwa przesypuje się na spód pieca, gdzie pokrywana jest popiołem i nie spala się. Aby tego uniknąć, należy zmienić ustawkę stosów ogniowych, zwiększyć powierzchnię rusztów wszerz i wzdłuż pieca, nie dopuszczając do przesypywania się większej ilości paliwa na podłogę pieca. [hasła pokrewne: panele elewacyjne, ogrodowe szklarnie, pompy lakiernicze ]