Pelny komplet czerpaków

Pełny komplet czerpaków umocowanych na obwodzie bębna składa się z 11 sztuk i wtedy odległości między gniazdami (dołkami) w rzędzie będą wynosić 33 . cm. Oprócz tego możliwe są następujące zmiany ustawienia: przy 10 czerpakach odległość będzie wynosić 39 cm, przy 9-46 cm i przy 8-52 cm. Obliczenie potrzebnej ilości czerpaków na bębnie dla ustalonej normy na 1 ha odbywa się- w sposób następujący: przede wszystkim ustala się przeciętną wagę jednego sadzeniaka; w tym celu bierze się średnią próbkę (około 10 kg) waży się ją i oblicza ilość sadzeniaków w próbce, po czym dzieli się wagę próbki przez ilość sztuk sadzeniaków, a otrzymany iloraz będzie przeciętną wagą jednego sadzeniaka. Ilość sztuk sadzeniaków, jaka ma być wysadzona na i ha, otrzymamy przez podzielenie ustalonej normy sadzenia przez przeciętną wagę jednostkową. Dla obliczonej ilości sadzeniaków trzeba przygotować taką samą ilość dołków. Szerokość robocza sadzarki KS-2 jest równa ilości bębnów sadzących pomnożonej przez szerokość między nimi (odstęp). Przy jednym obrocie bębna maszyna obsadzi powierzchnię równą iloczynowi szerokości roboczej razy długość obwodu bębna. Ponieważ 1 ha równa się 10000 m . to na zasadzenie jednego ha powierzchni bębny muszą zrobić ilość obrotów równą ilorazowi powstałemu z podzielenia lO. 000 przez powierzchnię zasądzoną przez sadzarkę podczas jednego obrotu bębna. Dzieląc ilość sztuk sadzeniaków przeznaczonych na 1 ha przez ilość obrotów, otrzymamy ilość dołków przypadających na l obrót bębna i tej liczbie winna odpowiadać ilość czerpaków bębna. . Przy pracy przy użyciu ciągnika łączy się dwie maszyny przy pomocy specjalnego urządzenia zaczepowego, składającego się z przegubowej belki łączącej środki ram obu maszyn oraz przegubowego łącznika nasadzonego na obie osie kół. Pomiędzy połączonymi sadzarkami pozostawia się tylko jedno koło, co umożliwia dostosowanie się sadzarek do konfiguracji terenu. [podobne: przedszkole happy kids, sklady wegla, pompy ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: kocioł gazowy dwufunkcyjny przedszkole happy kids sklady wegla