PROWADZENIE PROCESU WYPALANIA

Przy stosowaniu przyspieszonych metod wypalania wyrobów gliniano-żużlowych łączy się strefy dosuszania i podgrzewania w jedną strefę, z jedną przegrodą papierową, oddzielającą strefę od komór, w których odbywa się ustawka, i od pustej części kanału piecowego. Pozwala to na wykorzystanie do suszenia surówki nie tylko ciepła pobieranego ze stygnących komór, lecz także ciepła gazów spalinowych. Metoda ta (zastosowana po raz pierwszy przez Duwanowa) pozwala na usunięcie w krótkim czasie wilgoci, która pozostała w surówce oraz zapewnia ogrzanie się surówki do temperatury zapłonu palnych części żużla. Przy wypalaniu wyrobów gliniano-żużlowych nie można dokładnie rozgraniczyć strefy wypalania od strefy podgrzewania. Praktycznie strefą wypalania jest ta cześć pieca, w której odbywa się zasypywanie paliwa górą. Ilość paliwa zasypywanego górą pieca, zależnie od wyżej wspomnianych warunków miejscowych, zawarta jest w granicach 10-20% ogólnego jego zapotrzebowania do wypalania. Zasypywanie paliwa konieczne jest nie tylko w celu doprowadzenia temperatury w piecu do niezbędnej wysokości, określającej zakończenie procesu wypalania, lecz także w celu wyrównania nierównomiernośc ogrzewania w piecu. Równomierność ogrzewania zależy zarówno od konstrukcji samego pieca; jak też od gatunku stosowanego żużla, dokładności przemieszania masy, ustawki oraz od innych czynników. Paliwo należy zasypywać w odstępach czasu nie większych niż 10.minut. Jednocześnie do każdej czeluści można zasypywać nie więcej niż 200 g paliwa. W praktyce długość stref może zmieniać się zależnie od składu masy, stanu pieców i ich cech charakterystycznych. Przy obsługiwaniu palenisk suszarni sztucznej należy przestrzegać następujących podstawowych warunków: 1. Utrzymywać podciśnienie w palenisku w granicach 0,5- 2 mm sł. H20. 2. Przy zarzucaniu paliwa, przerzucaniu go na ruszcie i oczyszczaniu paleniska przymykać zasuwę dymową. Prócz tego przy przerzucaniu paliwa na palenisku i oczyszczaniu go wyłączać podmuch. 3. Temperaturę gazów w kanale tłoczącym suszarni regulować, otwierając lub przymykając studzienki zimnego powietrza. 4. W żadnym wypadku nie pracować przy zamkniętych studzienkach zimnego powietrza, przepuszczając przez paleniska całkowitą ilość powietrza dopływającego do suszarni. Oziębia to palenisko, powodując niecałkowite chemiczne spalanie, zwiększa nadmiernie szybkość przepływu powietrza i gazów w warstwie paliwa, w palenisku i w kanale prowadzącym do studzienek zimnego powietrza. W wyniku tego ilość unoszonych ciał, zanieczyszczających kanały i komory suszarni, znacznie wzrasta. [hasła pokrewne: klinkier na schody, ezebra allegro, olx pszczyna]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: ezebra allegro klinkier na schody olx pszczyna